Lejebetingelser

Det lejede er, og forbliver udlejers ejendom, og kan ikke erhverves af lejeren. Det lejede kan derfor
ikke anvises som genstand for udlæg, arrest, udpantning etc. for lejer påhvilende anden gæld.

Lejeren har modtaget, det lejede i brugbar og funktionel stand, uden påviselige mangler.
Lejer har pligt til at holde det lejede rent, såvel indvendigt som udvendigt.
Det lejede skal tilbageleveres i samme stand, bortset fra almindelig slid og ælde.

Udlejer har tegnet forsikring for det lejede, der dækker skader på personer eller genstande, hvor skaden er forvoldt ved fejlmontering, opsætning, eller fejlkonstruktion.
Skader forvoldt ved kådhed eller uagtsomhed, er IKKE dækket af udlejers forsikring.
Skader på det lejede er lejer forpligtet til at erstatte.

Lejer har pligt til at sikre sig adgangsforholdene, indkørsel, fortov, fliser, belægning, asfalt, græs eller lignende kan modstå 15 tons tung, 18m. lang 3 akslet lastbil.
Lejer har pligt til at betale erstatning for skader, tid, assistance hvis adgangsforholdene ikke opfylder ovenstående.
Udlejer erstatter ikke eventuelle skader på hegn, låger, skilte, lamper, beplantning og andet der kan blive skader pg. af manglende plads.


Lejeren har pligt til at sikre sig at der ikke opstilles telte, biler, vogne eller andre ting nærmere end 1 m. fra tribunerne, i modsat fald kan forventes at de opstillede genstande vil blive flyttet, skubbet, evt. påkørt,
Udlejer yder ingen økonomisk erstatning ved evt. skade

Tribunerne er lejet til brug på de i kontrakten anførte dage, (antal leje dage), hvis de benyttes ud over disse dage, vil der efterfølgende blive faktureret for denne udnyttelse til listepris.

Der må på tribunerne under ingen omstændigheder anvendes åben ild eller nogen form for fyrværkeri, reparation af evt. skader, eller rengøring vil blive foretaget på lejers regning.

Alle omkostninger der skyldes lejers misligholdelse af denne kontrakt påhviler lejeren.

Udlejeren kan ikke gøres ansvarlig for skader, eller andet tab forvoldt af det lejede, eller på
grund af eventuelt afsavn i tilfælde af reparation eller transport skade af det lejede.

Udlejeren har ret til at montere egne reklamer på tribunens front/trappeopgang der ikke må tildækkes.

Udlejer eller dennes ansatte, har til enhver tid ret til at foretage inspektion af lejede tribuner, mod forevisning af gyldig I D. udstedt af Tribune-udlejning.dk

En lejeaftale kan skriftlig opsiges indtil 30 dage før den på kontrakten anførte leverings dag, opsigelse før 30 dage betales 50% af lejen, 30 dage eller mindre betales det fulde leje beløb.

Tillægs ydelser ved leje af Tribuner:

Rengøring af Tribune efter brug. kr. 1000,-
Rengøring af presenninger MINIMUM kr. 5.000,-
Flytning af Tribune efter påbegyndt opsætning: kr. 5.000,-
Erstatning for tildækket reklame på trappeopgang, gavle eller tag: kr. 2.000,-
Ventetid for henvisning eller klargøring af opstillings sted eller anden forsinkelse pr. påbegyndt halve time kr. 2.000,- pr. bil
Der tages forbehold for evt. pris stigninger på dieselolie samt broafgift.